بادبان‌ها را بکشید
خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت راهی به گذشته نیست. انتظار، کلید قفل آخرین در نیست. آخرین نامه، صدایی جز صدای چرخیدن دستگیره‌ی آخرین در نیست.
http://kamyarinfinity.me/**************
Status: Memorial Demo